Rosh Hashanah, 1st Day

September 26, 2022    
10:00 am - 12:00 pm